Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος για ανευπλοειδίες PGS | Embryon

Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος για ανευπλοειδίες PGS

PGS είναι ο έλεγχος του συνόλου των χρωμοσωμάτων ενός εμβρύου πριν από τη μεταφορά του στη μήτρα της ασθενούς μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος μέσω PGT-A προσδιορίζει το καταλληλότερο και πιο υγιές έμβρυο για τη μεταφορά ανιχνεύοντας χρωμοσωμικές ανωμαλίες και ανευπλοειδίες (πρόσθετα ή ελλείποντα χρωμοσώματα) και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική πιθανότητα επιτυχίας.

Αυτή η τεχνική μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ανωμαλιών που μπορεί να προκαλέσουν αποτυχία εμφύτευσης κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και στην αποκάλυψη παθήσεων όπως το σύνδρομο Down (το οποίο προκαλείται από ένα επιπλέον χρωμόσωμα).

Μελέτες δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα έμβρυα είναι περίπου 50 τοις εκατό. Καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, ο κίνδυνος χρωμοσωμικών ανωμαλιών αυξάνεται όπως και ο κίνδυνος αποβολής λόγω αυτών των ανωμαλιών. Μέσω του PGS μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα μιας επιτυχημένης εγκυμοσύνης, εντοπίζοντας τα πιο υγιή έμβρυα για την εμβρυομεταφορά.

Η διαδικασία της βιοψίας δεν βλάπτει το έμβρυο και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Κυτταρική βιοψία σε πολυκύτταρα έμβρυα την 3η ημέρα (συνήθως αφαιρείται ένα κύτταρο από κάθε έμβρυο)

Κυτταρική βιοψία στις βλαστοκύστες την 5η/6η ημέρα (αφαιρείται μικρός αριθμός κυττάρων από κάθε έμβρυο) Στη συνέχεια η ομάδα εμβρυολόγων μας εξετάζει τα χρωμοσώματα για να ανιχνευθούν ανωμαλίες, επιπλέον αντίγραφα χρωμοσωμάτων ή απουσίες χρωμοσωμάτων. Μόνο τα υγιή έμβρυα που εμφανίζουν φυσιολογικά ζεύγη χρωμοσωμάτων μεταφέρονται στη μήτρα.

Η μέθοδος PGS προτείνεται συνήθως σε ζευγάρια με επανειλημμένες αποβολές ή σε γυναίκες με προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία. Παρέχουμε διαφορετικά επίπεδα PGS με βάση τους ατομικούς παράγοντες κινδύνου και τις συστάσεις του γιατρού.

Scroll to Top